Profil verejného obstarávateľa

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Bošáca v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona, ako aj v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

  1. zákazky nadlimitné,
  2. zákazky podlimitné,
  3. zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľObec Bošáca
SídloBošáca 257, 913 07 Bošáca
IČO00311430
DIČ 
Bankové spojenieVÚB
Číslo účtu19525202/0200
Štatutárny zástupcaMgr. Daniel Juráček
Tel.číslo0327781130, 0903248615
e-mailbosaca@bosaca.eu daniel.juracek@bosaca.eu

Zverejnené 6. júla 2020.
Upravené 9. septembra 2020.