Preskočiť na obsah

Zrealizované projekty

Rekonštrukcia chodníka v obci Bošáca – úspešne dokončená

Spoločný krok k bezpečnosti a pohodliu obyvateľov.

Dlho očakávaná rekonštrukcia chodníkov v Bošáci sa začala a dostáva reálne kontúry. Chodník v Zázvorovej ulici je po dvoch mesiacoch od začatia realizačných prác vo februári 2024 úspešne dokončený.

Renovácia chodníka spočívala v stavebných úpravách na jestvujúcich chodníkoch na parcele č.524/20, v celkovej ploche 458,93 m2 . Boli odstránené nevyhovujúce cestné obrubníky a odstránený nevyhovujúci asfaltový povrch na chodníku. Podklad pod chodníkom sa recykloval, recyklačným strojom a využil na zrovnanie hrubého podkladu. Následne boli do betónového lôžka osadené nové cestné obrubníky a na chodníky, po zhutnení podkladového materiálu , na podkladové lôžko z kameniva frakcie 4-8 mm položená betónová zámková dlažba hrúbky 6 cm. Pri vjazde do každého dvora boli použité nájazdové obrubníky.

S pomocou finančnej podpory z miestneho rozpočtu a grantov z verejných zdrojov sme boli schopní investovať do tejto dôležitej infraštruktúry. Na rekonštrukciu chodníka nám bola poskytnutá finančná dotácia vo výške 6 400,- EUR , odsúhlasená počas výjazdového rokovania vlády SR v Trenčianskom kraji v decembri 2023. Celkové náklady na rekonštrukciu chodníka boli vo výške 12 566,98 EUR, z dotácie ministerstva financií bolo uhradených 6 400,- EUR a z vlastných zdrojov 6 166,98 EUR.

Realizačné práce boli riešené prostredníctvom sociálneho podniku Bošáca. Počas realizácie projektu sme sa stretli so zopár výzvami, ako bolo vysporiadanie sa s vrtochmi  počasia,  obmedzeniami dopravy počas stavby, koordinácie postupu prác  s obyvateľmi priľahlých  nehnuteľností, ale vďaka vzájomnému rešpektu a dobrej  komunikácii s obyvateľmi, sme tieto prekážky prekonali.

Výsledkom je teraz moderný a bezpečný chodník, ktorý je vhodný pre peších a aj  rodičov s kočíkmi. Chodci môžu teraz bezpečne prechádzať bez obáv o svoju bezpečnosť.

Tento nový chodník je nielen praktický, ale aj esteticky príjemný, čo prispieva k celkovému vzhľadu a atraktivite našej obce.

Okrem toho, že sme zlepšili bezpečnosť a pohodlie obyvateľov, táto rekonštrukcia tiež prispela k zvýšeniu hodnoty miestnych nehnuteľností a podporila ekonomickú aktivitu sociálneho podniku v Bošáci. Je to jasný príklad toho, ako spoločným úsilím a investíciám do infraštruktúry môžeme vytvoriť lepšie prostredie pre život a prácu.

Dokončenie tejto rekonštrukcie chodníka je pre našu obec veľkým úspechom a dôkazom toho, čo môže byť dosiahnuté, keď sa spoločne zjednotíme v prospech nášho spoločného dobra. Plánujeme pokračovať v podobných iniciatívach, aby sme našej obci poskytli ešte lepšie miesto na život súčasných aj budúcich generácií.

Realizované s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky.

Výstavba kompostárne v Bošáci

Názov projektu: Výstavba kompostárne v Bošáci

Kód projektu: 310010AGG4 – Výstavba kompostárne v Bošáci

Zazmluvnená suma :       988 081,27 EUR

Zmluvná výška NFP:        938 677,21 EUR

Vlastné zdroje:                   49 404,06 EUR

Programové obdobie: 2014-2020

Kód výzvy: Výzva: OPKZP-PO1-SC111-2019-56 – 56.

Názov výzvy: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

Typ partnerstva: Žiadne partnerstvo

NACE projektu: 38210 – Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu

Skutočný začiatok realizácie projektu:7.11.2022

Skutočné ukončenie realizácie projektu:29.11.2023

POPIS PROJEKTU:

Projekt Výstavba kompostárne v Bošáci je zameraný na zhodnocovanie BRKO z územia obce Bošáca a z území obcí Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Haluzice, Zemianske Podhradie, Nová Bošáca, Dolné Srnie a Moravské Lieskové. 

CIELE PROJEKTU:

Plánované merateľné ukazovatele projektu:
P0703 Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov: : 830 t/rok
P0704 Zvýšená kapacita recyklácie odpadu1: 830 t/rokP0089  Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov: 830 t/rok

PRÍNOSY PROJEKTU:

V dôsledku pomoci poskytovanej podľa tejto schémy obec Bošáca očakáva vytvorenie prostredia priaznivého pre zvýšenie podielu zhodnocovaných komunálnych odpadov a tým zníženie množstva komunálnych odpadov zneškodňovaných skládkovaním.  

Environmentálny prínos projektu:

Realizácia projektu bude mať významný pozitívny prínos pre životné prostredie v našej obci a obciah záujmovej oblasti.

Predpokladané pozitívne dopady sú:
Zmena systému nakladania s biologickými odpadmi v prospech jeho zberu a kompostovania, bude mať pre obyvateľov zapojených obcí viaceré priame aj nepriame prínosy.

Medzi najvýznamnejšie patria:

  • Zníženie množstva skládkovaných komunálnych odpadov.

Biologické odpady sú podľa prieskumov najväčšou zložkou komunálnych odpadov. Tieto odpady už vôbec nemusia skončiť na , kde spôsobujú veľké problémy, ale môžu byť skompostované a využité v podobe kompostu. Ak spoločne s biologickými odpadmivytriedime aj ostatné zložky komunálnych odpadov ako sú papier, sklo, plasty, kovy, tetrapaky, textil, elektroodpad, pneumatiky, batérie atď.môžeme znížiť množstvo skládkovaného odpadu o 35 % až 43 %. 

  • Zníženie nákladov na zber a zneškodňovanie komunálnych odpadov.

Ak sa nám podarí znížiť množstvo odpadov, ktoré sa v súčasnosti ukladajú na skládky odpadov, znížime tak náklady na zber a uloženieodpadov na skládky odpadov. To sa môže nakoniec prejaviť aj v znížení poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré platia všetci obyvatelia obce. Výsledkom procesu kompostovania biologických odpadov je kompost – organické hnojivo, vhodné na úpravu pôdy a pestovanie rastlín. To je ďalší prínos tohto projektu.Kompost vyrobený na kompostárni v Bošáci bude prednostne používaný pri údržbe a zakladaní verejnej zelene v obci. To bude mať estetický dopad na všetkých obyvateľov a návštevníkov obce. Kompost si však budú môcť z kompostárne bezplatne odobrať aj obyvatelia obcí pre vlastné využitie 

  • Zdravšie životné prostredie a vypestované potraviny sú ďalším prínosom.                                      Zo širšieho hľadiska sa zavedením zberu biologického odpadu a jeho kompostovaním zníži nelegálne nakladanie s týmto odpadom v obci

„Stojiská s oplotením pre kontajnery na odpad“

Realizácia projektu prebehla v katastrálnom území obce Bošáca a spočívala vo vybudovaní troch stojísk na zber triedeného, biologicky rozložiteľného, kuchynského a komunálneho odpadu v obci Bošáca na parcele registra C 809, parcele registra C 15/5 a parcele registra C 808/1.

Realizačné práce boli vykonané v mesiacoch marec, apríl 2023. Práce začali výkopom a osadením obrubníkov, prípravou a zhutnením podkladu a následným uložením zámkovej dlažby. Následne bolo realizované oplotenie stojísk a umiestnenie kontajnerov do novovybudovaných stojísk.

Vybudované stojiská sa nachádzajú na verejne dostupných miestach a  slúžia pre zvýšenie kultúrnosti zberu a separácie odpadu, zlepšenie manipulácie s kontajnermi, uľahčenie separácie odpadu pre občanov.  

V minulosti obec nedisponovala stojiskami na odpad  a kontajnery a zberné nádoby boli uložené voľne. Realizáciou projektu sme docielili skultúrnenie celého priestranstva obce a podporili  zvýšenú mieru triedenia odpadu v obci Bošáca. Vybudované stojiská napomohli celkovej snahe obce o rozvoj odpadového hospodárstva v obci Bošáca.

„Zlepšenie technického vybavenia základnej školy s MŠ v Bošáci“

Po úspešnom dokončení modernizácie materskej školy v Bošáci, sme sa v septembri pustili do realizácie projektu s názvom ,,Zlepšenie technického vybavenie základnej školy s MŠ v Bošáci“.

V prvom rade prebiehali rozsiahle  stavebno- technické úpravy technickej učebne (dielňa), kde sa vymenila pôvodná elektroinštalácia a následne sa vymaľovali steny učebne. V rámci tejto aktivity bola taktiež  odstránená  stará podlaha, ktorú nahradila nová jednoliata s epoxidovou nášľapnou vrstvou, odolnou proti oteru pri páde náradia alebo súčiastok.

V ďalšom kroku sa do technickej učebne zaobstarali nové multifunkčné pracovné stoly na prácu s drevom, na obrábanie kovov, na vŕtanie pílenie a brúsenie. Taktiež boli dokúpené stoličky a skrine na odkladanie náradia. Výučba bude zaujímavejšia aj vďaka novým nástrojom ako: sústruhy, brúsky, pílky a vŕtačky.

Po dokončenie technickej učebne sme prešli na stavebno-technické úpravy v počítačovej učebni. Rovnako aj v tejto učebni bola vymenená elektroinštalácia, prispôsobená pre nové pracovné stoly. Aktivita zahŕňala aj maľovanie stien a výmenu podlahy, pod ktorou boli nové rozvody elektroinštalácie vedené. Do počítačovej učebne boli zakúpené nové PC zostavy, notebooky, nábytok, tlačiareň, 3D tlačiareň a dataprojektor a interaktívnou tabuľou.

V neposlednom rade  sa zakúpil dataprojektor s interaktívnou tabuľou aj do biologicko-chemickej učebne. V rámci tejto učebne, chceme žiakom poskytnúť interaktívnejšie a zaujímavejšie vzdelávanie novými didaktickými pomôckami. Ako sa hovorí ,,lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“.

V súčasnosti čakáme na schválenie od ministerstva na zakúpenie didaktických pomôcok ako napríklad: modely – kostra človeka a rôznych častí tela, vnútornosti ľudského tela, preparáty z biológie a botaniky, mikroskopy, chemické pomôcky, skúmavky, vzdelávacie ilustratívne závesné tabule a mnoho iných pomôcok do biologicko-chemickej učebne. Nové didaktické pomôcky tiež plánujeme po schválení zakúpiť aj do technickej učebne ako napríklad: brúsne papiere, nové pilníky, kliešte, vrtáky, ochranné okuliare, kladivá, skrutkovače, taviace pištole, teplovzdušné pištole, meradlá, stavebnice (Voltík 1, Voltík 3) pre elektronické modely a mnoho iného. Naše nové učebne ponúkajú atraktívny priestor na výučbu a možno ich zaradiť medzi popredné moderné odborné učebne.

Veríme, že nové triedy žiakov záujmu a budú sa tešiť na prácu a výučbu s novými modernými pomôckami.

Publicita projektu:

„Rozšírenie zberného dvora v obci Bošáca“

Dňa 23.10.2020 bola úspešne skolaudovaná stavba z projektu ,,Rozšírenie zberného dvora v obci Bošáca„, ktorého cieľom bolo dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, a to rozšírením zberného dvora a obstaraním veľkoobjemových kontajnerov (veľkoobjemový kontajner 22,5 m³ – zatvorený 2ks a veľkoobjemový kontajner 7m³ – otvorený 1ks) pre potreby zvýšenia množstva vytriedeného odpadu a kapacity pre triedenie.

Infolist Rozšírenie zberného dvora v obci Bošáca.pdf286.39 KB

,,Rozšírenie kapacity materskej školy v Bošáci“

Názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy

Žiadateľ: Obec Bošáca
Rozpočet projektu: 189 491,49 € 
Výška finančnej podpory z EÚ: 169 623,07 €

Dĺžka realizácie: Júl 2019 – Apríl 2020

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoj (EFRR) a štátnym rozpočtom v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP). Výsledkom projektu je rekonštrukcia, prístavba, modernizácia, obnova areálu materskej školy v Bošáci, nákup interiérového materiálneho vybavenia a detského ihriska- veže so šmýkačkou a dvomi hojdačkami.

Nová výsadba pre KD Bošáca

V mesiaci august sme zrealizovali výsadbu nových trvaliek pred kultúrnym domom v Bošáci. Návrh výsadby nám bezodplatne pripravila Ing. Ivana Adamaťová – záhradná architektka z našej obce, ktorej aj touto cestou ďakujeme. Výsadba pozostáva z tradičných vidieckych rastlín, ktoré mávali v záhradách už naše staré mamy.
Po dodaní rastlín samotnú výsadbu pod vedením Ing. Ivany Adamaťovej zrealizovali dobrovoľníčky z našej obce: p. Juráčková, p. Staňáková a dievčatá Švorčíková Mária a Kabelíková Simona. Vo vhodnom čase bude dosadená do priestoru aj lipa. Následne sa na záhon umiestnila štiepka a to opäť brigádnicky. Do brigády za účasti poslancov OZ(Lydka Zámečníková a Daniel Bradáč) sa zapojil divadelný súbor Rozmarín a rodina Kusendová. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu a ochotu prispieť vlastnou prácou k skrášleniu verejných priestranstiev v našej obci. Foto z brigád tu

Vybudovanie ovocného sadu tradičných regionálnych odrôd

POD_logoZámerom projektu je vybudovanie ovocného sadu tradičných regionálnych odrôd.

Žiadateľ: Obec Bošáca

Rozpočet projektu: 5 434,09 €

Výška dotácie: 5 000 €

Spoluúčasť obce: 434,09 €

Realizáciou projektu „Vybudovanie ovocného sadu tradičných regionálnych odrôd“ chceme vybudovať prvý nový ovocný sad Obce Bošáca. Pri jeho vytváraní budeme rešpektovať miestne klimatické podmienky, a tradičné regionálne odrody ovocných stromov. Hlavným cieľom projektu je premeniť nevyužívaný a zanedbaný priestor na nový ovocný sad. Skladba použitých drevín zachováva charakter lokálneho, teda miestneho vidieckeho prostredia.

Výsadba bude pozostávať z týchto stromov: Bystrická slivka, Durandzia, Belica, krajové odrody jabloní, krajové odrody hrušiek, Oskoruša jarabinová. Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny.

Rekonštrukcia detského ihriska v Bošáci

Dňa 26. júna 2014 sme začali s rekonštrukciou detského ihriska v Bošáci. Firma Preliezky Trubini nám osadila novú hojdačku, lezeckú stenu, koníka na pružine a nové pieskovisko. Pracovníci obce sa pustili do rekonštrukcie starších prvkov. Vymenili poškodenú šindľovú strechu na šmykľavke, pozvárali poškodené časti húpačky. Ešte nás čaká na domčeku výmena šmykľavky, vynovenie lavičiek a stolíka, obnova náterov na starších prvkoch, oprava oplotenia, zabezpečenie štiepky pod lezeckú stenu a osadenie smetného koša. Veríme že nové ihrisko sa bude deťom páčiť. Zároveň prosíme deti i rodičov aby po hre zakrývali pieskovisko krycou plachtou. Ďakujeme za spoluprácu. Viac foto tu

O ďalšom postupe prác Vás budeme informovať.