Preskočiť na obsah

Cezhraničná spolupráca

Tradície spod Veľkého Lopeníka

Názov projektu: Tradície spod Veľkého Lopeníka

Vedúci partner projektu (žiadateľ): Obec Bošáca
Hlavný cezhraničný partner: Obec Březová (Uherský Brod)

Rozpočet projektu: 128.592,16 Eur
Výška NFP: 120.118,05 Eur

Rozpočet vedúceho partnera (Obec Bošáca): 87.702,20 Eur
Výška NFP: 83.317,09 Eur
Spoluúčasť: 4.385,11 Eur

Rozpočet hlavného cezhraničného partnera (Obec Březová): 40.889,96  Eur
Výška NFP: 36.800,96 Eur
Spoluúčasť: 4.089,00Eur

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2023/15
Názov výzvy:
VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2023/15
Konkrétny cieľ:
304020001 – 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Opis projektu:
Tradície, zvyky a obyčaje má každá krajina, región a obec. Vplyvom politických a spoločenských premien, veľa z nich zaniklo a niektoré sa zachovali dodnes. Cieľom projektu Tradície spod Veľkého Lopeníka je prostredníctvom výskumu zozbierať, spracovať a uchovať zvyky a tradície nášho prihraničného regiónu. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť predpoklady pre zvýšenie návštevnosti cezhraničného územia a tým podporiť rozvoj regiónu. Výstupom projektu bude nová webová stránka pre turistov a návštevníkov, obsahujúca tradície a zvyky obcí Bošáca a Březová. Ďalším výstupom projektu bude súbor zážitkových aktivít regionálneho cestovného ruchu zameraných na aktívne spoznávanie zvykov, tradícií a tradičných jedál. Návštevníci regiónu a obyvatelia obce patriaci do mladej generácie sa naučia tancovať ľudové
tance, zhotoviť krojovú výšivku, uvariť tradičné jedlá, spoznajú život na vidieku v minulosti i dnes.

Ciele pojektu:

Realizáciou projektu dôjde k povzbudeniu vzájomnej spolupráci a podpore, dôjde k upevneniu osobných kontaktov a vzájomnej súdržnosti vychádzajúcej zo spoločného kultúrno – historického vývoja obcí z pod Veľkého Lopeníka.  Načrtnú sa ďalšie možnosti spolupráce v oblasti cestovného ruchu napr. vybudovanie nových turistických trás, cyklotrás. Cieľom projektu je prispieť k rozvoju a propagácii jedinečnosti a originality ľudovej kultúry, a sprostredkovaniu nehmotného kultúrneho dedičstva a tradícií nielen  obyvateľom regiónu ale najmä návštevníkom z oboch krajín. Prostredníctvom jednotlivých aktivít dôjde k sprostredkovaniu jedinečnosti a originality kultúrneho bohatstva  širokej verejnosti, podporí sa výmena skúseností, vzájomné spoznávanie a rozvíjanie priateľských stykov medzi obyvateľmi oboch obcí. Každoročným organizovaním spoločných akcií v oboch obciach dôjde k upevneniu vzájomných vzťahov nielen medzi samosprávami obcí, ale aj medzi obyvateľmi navzájom. Vytvorením uceleného produktu cestovného ruchu sa zvýši atraktivita regiónu pre návštevníkov z oboch krajín, a vytvorí sa priestor pre trávenie voľného času všetkých cieľových skupín formou zážitkového turizmu.  Návštevníci budú mať možnosť spoznať zvyky a tradície našich predkov, ktoré sa vyvíjali spoločne na oboch stranách hranice.

Výsledky:
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo.
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva.

Webová stránka programu Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu

Harmonogram aktivít:

  • 2. 9. 2023 „Tradiční pokrmy Bílých Karpat“, Březová
  • 16. 9. 2023 „Deň ľudových tradícií“, Bošáca
  • 7. 10. 2023 Kurz varenia I., Bošáca
  • 8. 10. 2023 Kurz varenia II., Bošáca
  • 14. 10. 2023 Kurz vyšívky I., Bošáca
  • 21. 10. 2023 Kurz varenia III., Bošáca
  • 22. 10. 2023 Kurz varenia IV., Bošáca
  • 5. 11. 2023 Kurz výšivky II., Bošáca
  • 11. 11. 2023 Kurz varenia na Březovej, Březová
  • 12. 11. 2023 Konferencia, Bošáca


Projekt „Kraj pod Veľkým Lopeníkom“

loga program ERDF erb text farebny FOND MIKROPROJEKTOV

Názov projektu: Kraj pod Veľkým Lopeníkom

Žiadateľ: Obec Bošáca
Partnerská obec: Obec Březová (Uherský Brod)
Rozpočet projektu: 6 800 €
Výška dotácie: 6 460 €
Spoluúčasť obce: 340 €

Projekt je spolufinancovaný v rámci Fondu mikroprojektov Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Česká republika – Slovenská republika 2007-2013.
Výsledkom mikroprojektu je vytvorenie spoločnej mapy, ktorá bude zahŕňať obce Bošáca a Březová a ich okolie. V mape budú zakreslené významné pamiatky a zaujímavosti ako napr. rozhľadňa na Lopeníku, na Hájnici, a v Suchej Lozy, kostoly, múzeá, pamätné domy, kaplnky, kaštieľ, prírodné atraktivity: tiesňava, minerálne pramene, stromy roka, mokraď Březová a iné. V mape budú tiež zakreslené cykloturistické a turistické trasy, Mapa bude predstavovať komplexné dielo z hľadiska cestovného ruchu a propagácie územia. Zámerom je použiť mapu pri prezentovaní obcí na veľtrhoch cestovného ruchu.

Slávnosti pod rozhľadňou Hájnica – poďakovanie

V nedeľu 21. septembra sme sa my Slováci a Moravania (Česi) spod Veľkého Lopeníka stretli na slávnostiach pod rozhľadňou Hájnica. Akciu realizovala Obec Bošáca s cezhraničným partnerom obcou Březová.

V rámci celého projektu boli zakúpené stany, vyhotovené propagačné materiály a zabezpečené občerstvenie na podujatí pre všetkých návštevníkov(guláš, klobásky, kofola, vinea, minerálka, koláčiky, kávička a čaj…) a kultúrny program, v ktorom vystúpili DH Bošáčanka, FS Dúbrava Březová, DS Rozmarín Bošáca a ĽH Polun. Podujatie začalo ekumenickými modlitbami, následne vystúpil s príhovorom starosta obce Bošáca Mgr. Daniel Juráček a starosta z partnerskej obce Jozef Trecha. Nasledoval kultúrny program a následne voľná zábava.

Počas podujatia bola pre návštevníkov pripravená prehliadka Haluzickej tiesňavy a Haluzického kostolíka so sprievodcom. Ďakujeme DHZ Bošáca, DS Rozmarín Bošáca, kuchárom na čele s Jánom Helíkom a Braňom Vajdom a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto krásnej akcie. Naše poďakovanie patrí aj p. farárke a p. farárovi, Lesom SR Trenčín, všetkým účinkujúcim a samozrejme aj všetkým návštevníkom za účasť. Tešíme sa o rok.Slávnosti pod Rozhľadňou Hájnica sú po výstavbe rozhľadne a projekte „Bošáca a Březová – priateľstvo bez hraníc( výroba propagačných materiálov)v poradí tretím úspešným projektom, ktorý sme realizovali vďaka dotácii Fondu mikroprojektov Cezhraničnej spolupráce SR a ČR. Budeme sa snažiť aj do budúcna získať finančnú podporu na podobné krásne akcie.

Sme veľmi radi, že sa do aktivít obce zapájajú stále ďalší občania a dokážeme si podobné podujatia zorganizovať svojpomocne. Mnohí z Vás obetujú svoj voľný čas pre potešenie iných spoluobčanov a návštevníkov a za to Vám patrí veľké poďakovanie. Veľmi si to Vážime.

Projekt Slávnosti pod rohľadňou Hájnica

loga_program_ERDF

FOND MIKROPROJEKTOVMikroprojekt vznikol na základe dlhoročnej spolupráce medzi obcami Bošáca a Březová.

Žiadateľ: Obec Bošáca

Partnerská obec: Obec Březová (Uherský Brod)

Rozpočet projektu: 4 721,10 €

Výška dotácie: 4 485,04 €

Spoluúčasť obce: 236,06 € Projekt je spolufinancovaný v rámci Fondu mikroprojektov Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Česká republika – Slovenská republika 2007-2013.

Hlavným cieľom mikroprojektu je rozvoj vzájomných vzťahov medzi samosprávami, miestnymi spolkami a obyvateľmi partnerských obcí a to prostredníctvom zorganizovania spoločného kultúrno – spoločenského podujatia na rozhľadni Hájnica. Projekt Slávnosti pod rozhľadňou Hájnica nadväzuje na realizovaný projekt Výstavba rozhľadne na vrchu Hájnica v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, ktorý bol realizovaný v roku 2013. Slávnosti sú usporiadané pri príležitosti prvého výročia otvorenia rozhľadne.

Slávnosť pri rozhľadni Hájnica  bude zahájená bohoslužbou. Celé podujatie otvorí následne  slávnostným príhovorom starosta obce Bošáca a starosta obce Březová, prípadne pozvaní hostia. Nasledovať bude kultúrny program s vystúpením folkloristov a hudobných skupín. Všetci návštevníci budú mať možnosť výhľadu na široké okolie z rozhľadne Hájnica, a tiež si budú môcť pozrieť románsky kostolík a Haluzickú tiesňavu so sprievodcom, ktoré sú v blízkosti rozhľadne Hájnica. Pre všetkých zúčastnených bude pripravené posedenie s občerstvením( guláš, grilované klobásy, čapované pivo, kofola).  Za účasť na akcii dostanú  na pamiatku účastníci magnetku a propagačný leták.

Slávnosti pod rozhľadňou Hájnica – pozvanie

slávnosti rozhľadňa

Bošáca a Březová – priateľstvo bez hraníc

loga_program_ERDF

„FOND MIKROPROJEKTOV“
Mikroprojekt vznikol na základe dlhoročnej spolupráce medzi obcami Bošáca a Březová.Žiadateľ: Obec BošácaPartnerská obec: Obec Březová (Uherský Brod)Rozpočet projektu: 10 354,00 €Výška dotácie: 9 836,30 €Spoluúčasť obce: 517,70 €
Projekt je spolufinancovaný v rámci Fondu mikroprojektov Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Česká republika – Slovenská republika 2007-2013.Hlavným cieľom projektu je vydanie spoločných propagačných materiálov zameraných na spoločné zvyky a tradície, kultúrne pamiatky, históriu, spoločne realizované akcie a turistické atraktivity oboch obcí a propagácia prihraničného územia.

V rámci projektu bude vydaných 7 typov informačných letákov, 5 typov magnetiek, 5 typov pohľadníc, katalóg tradičných jedál a pexeso.Letáky popisujú všeobecné informácie o obciach (poloha, prírodné podmienky, história a súčasnosť obcí), sakrálne pamiatky, ľudovú kultúru (remeslá. múzeá – sedliacke dvory), ľudový odev (kroje), prírodné atraktivity (turistické a cykloturistické trasy, chodníky, náučné chodníky, prírodné pamiatky), spoločné kultúrne akcie a podujatia, tradícia ovocinárstva v obciach.Na pohľadniciach sú zobrazené panorámy obcí, významné objekty v obci (kostoly, múzeá, námestie…), ovocinárstvo, historické fotografie, kroje.Magnetky obsahujú fotografie panorám obcí, sakrálne pamiatky, sedliacke dvory a múzeá, ľudový odev a historické fotografie.Katalóg tradičných jedál obsahuje typické jedlá oboch obcí s fotografiou a receptom. Pexeso je navrhnuté na 64 kartičkách a zobrazuje fotografie z letákov, pohľadníc a magnetiek doplnené o základné informácie o obciach.