Preskočiť na obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre financie, rozpočet a dotácie

Predseda komisie:  Mgr. Martina Hulínková

Členovia komisie:

Ing. Martin Adámať
Bc. Ingrida Pöštenyi
Ing. Jaroslav Struhár
Radoslava Štrbková

Náplň práce v zmysle uznesenia č. 201/2022 zo dňa 15.12.2022:

 1. zaoberá sa kontrolou nakladania s obecnými financiami, majetkom obce, rozpočtom a spôsobom získavania finančných prostriedkov formou dotácií a grantov
 2. prerokováva a podieľa sa na príprave návrhu rozpočtu obce vrátane  rozpočtových organizácií na príslušný rozpočtový rok,
 3. vyjadruje sa k návrhom zmien rozpočtu obce vrátane rozpočtových organizácií na príslušný rozpočtový rok,
 4. hodnotí rozpočtové hospodárenie obce a navrhuje opatrenia v oblasti hospodárenia,
 5. hodnotí a podieľa sa na príprave všeobecne záväzných nariadení obce v oblasti svojho pôsobenia
 6. hodnotí a podieľa sa na príprave zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s tým súvisiacich smerníc
 7. hodnotí a podieľa sa na príprave cenníkov služieb poskytovaných obcou
 8. prerokováva a podáva vyjadrenia k záverečnému účtu
 9. prerokováva a podáva stanovisko k investičným zámerom obce,
 10. posudzuje žiadosti na kúpu, odpredaj, prenájom nehnuteľností a hmotného majetku obce a posudzuje žiadosti o dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN
 11. sleduje možnosti získania dotácií pre obec a podieľa sa na príprave príslušných materiálov a žiadostí
 12. navrhuje spôsoby získavania finančných zdrojov na investičnú činnosť v obci
 13. podieľa sa na tvorbe strategických dokumentov obce
 14. predkladá stanoviská k materiálom prerokovávaných v obecnom zastupiteľstve v oblasti svojej pôsobnosti
 15. upozorňuje  na nedostatky, ktoré zistí v oblasti svojho pôsobenia a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu.
 16. v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, plní aj ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva

———————————

Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja

Predseda komisie:  Ing. Martin Adámať

Členovia komisie:

Ján Brezovák
Matúš Bujna
Ing. Dušan Helík
Marián Kopunec ml.
Ing. Ján Koreň

Náplň práce v zmysle uznesenia č. 216/2022 zo dňa 15.12.2022:

 1. prijíma stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ, ktoré sa týkajú výstavby v obci, územného plánovania a rozvoja obce,
 2. vyjadruje sa k návrhom zmlúv na prípravu a realizáciu stavebných projektov obce
 3. predkladá stanoviská k návrhom na zmeny a doplnky územného plánu, k návrhom územného plánu zón obce, k zabezpečovaným územno-plánovacím podkladom,
 4. prerokúva investičné zámery obce a podieľa sa na tvorbe VZN v oblasti výstavby, územného plánovania a rozvoja obce,
 5. vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce a k jej stavebným zámerom a odporúča OZ prioritné projekty,
 6. vyjadruje sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a správy nehnuteľností, ktoré sú v majetku obce,
 7. vyjadruje sa k sťažnostiam, týkajúcich sa stavebného rozvoja obce, nakladania s nehnuteľným majetkom obce,
 8. vyjadruje sa k územno-plánovacej, príp. aj k stavebnej dokumentácii iných subjektov v prípadoch, keď je obec Bošáca účastníkom konania,
 9. spracúva a predkladá stanoviská k návrhom na riešenie bytovej výstavby obce
 10. posudzuje žiadosti na kúpu, odpredaj a prenájom nehnuteľností v majetku obce,
 11. sleduje možnosti získania dotácií pre obec a podieľa sa na príprave príslušných materiálov a žiadostí,
 12. upozorňuje na nedostatky, ktoré zistí v oblasti svojho pôsobenia a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu,
 13. v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 14. plní aj ostatné úlohy, ktoré sú udelené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva


——————————–    

Komisia kultúry, športu a vzdelávania

Predseda komisie:  Tatiana Helíková

Členovia komisie:

Karolína Adamovicová
PaedDr. Daniel Bradáč
Ján Brezovák
Matúš Bujna
Adela Bujnová
Tatiana Gavendová
Mgr. Miroslava Kozicová
Eva Macejková
Ivan Markech
Jarmila Zámečníková

Náplň práce v zmysle uznesenia č. 213/2022 zo dňa 15.12.2022:

 1. v súčinnosti so záujmovými organizáciami a vzdelávacími inštitúciami,   zostavuje a aktualizuje kalendár podujatí organizovaných v oblasti kultúry, športu a vzdelávania
 2. v spolupráci s obecným úradom a so záujmovými združeniami obce  pripravuje a organizačne zabezpečuje významné kultúrne, športové a spoločenské podujatia
 3. predkladá a tvorí rozpočet kultúrnych. športových a spoločenských podujatí organizovaných obcou
 4. predkladá stanoviská k návrhu rozpočtu na zabezpečenie úloh obce v oblasti kultúry, športu a vzdelávania
 5. posudzuje a podieľa sa na tvorbe všeobecne záväzných nariadení obce, smerníc a materiálov v oblasti kultúry, športu a vzdelávania
 6. spolupracuje so školskými a predškolskými zariadeniami, radami škôl, za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu
 7. vyjadruje sa k zrušeniu a zriaďovaniu škôl a školských zariadení v obci
 8. kontroluje stav kultúrnych, športových a vzdelávacích zariadení v obci
 9. sleduje na území obce vytváranie možností pre výstavbu a prevádzku kultúrnych, športových a vzdelávacích zariadení
 10. podieľa sa na tvorbe strategických dokumentov obce v oblasti kultúry, športu a vzdelávania
 11. predkladá stanoviská k materiálom prerokovávaných v obecnom zastupiteľstve v oblasti svojej pôsobnosti
 12. vytvára vhodné podmienky pre propagačnú činnosť, ktorá prispieva k rozvoju obce ako celku
 13. upozorňuje  na nedostatky, ktoré zistí v oblasti svojho pôsobenia a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu.
 14. v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 15. plní aj ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva


———————————–

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Predseda komisie:  Marián Mitánek

Členovia komisie: 

Andrej Krivý
Drahomír Záhora

Náplň práce v zmysle uznesenia č. 210/2022 zo dňa 15.12.2022:

 1. prerokováva podnety na ochranu majetku obce a občanov na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
 2. podieľa sa na tvorbe VZN v oblasti verejného poriadku, ochrany majetku, bezpečnosti na miestnych komunikáciách
 3. vyhodnocuje úroveň ochrany osôb, zdravia a majetku z pohľadu povinností, ktoré obciam ukladá zákon a navrhuje opatrenia
 4. spolupodieľa sa na dodržiavaní verejného poriadku pri kultúrnych a športových podujatiach organizovaných obcou
 5. navrhuje a presadzuje realizáciu programov prevencie negatívnych javov
 6. predkladá stanoviská k materiálom prerokovávaných v obecnom zastupiteľstve v oblasti svojej pôsobnosti
 7. upozorňuje  na nedostatky, ktoré zistí v oblasti svojho pôsobenia a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu.
 8. v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 9. plní aj ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva

————————————

Komisia pre životné prostredie a starostlivosť o verejné priestranstvá

Predseda komisie:  PaedDr. Daniel Bradáč

Členovia komisie: 

Ján Brezovák
Tatiana Helíková
Eva Macejková
Branislav Moňok
Martin Viazanko

Náplň práce v zmysle uznesenia č. 207/2022 zo dňa 15.12.2022:

 1. spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, spolupôsobí pri správe a údržbe zelene a verejných priestranstiev
 2. kontroluje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci
 3. posudzuje a podieľa sa na tvorbe všeobecne záväzných nariadení obce v oblasti životného prostredia, odpadov a starostlivosti o verejné priestranstvá
 4. podieľa sa na vypracovaní koncepcie starostlivosti o zeleň v obci
 5. hodnotí  pracovné návrhy a projekty sadovníckych úprav na verejných priestranstvách a k ich realizácii
 6. predkladá stanoviská k materiálom prerokovávaných v obecnom zastupiteľstve v oblasti svojej pôsobnosti
 7. podieľa sa na tvorbe strategických dokumentov obce v oblasti životného prostredia a starostlivosti o verejné priestranstvá.
 8. upozorňuje  na nedostatky, ktoré zistí v oblasti svojho pôsobenia a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu.
 9. v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 10. plní aj ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva

————————————

Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Predseda komisie:  MUDr. Renáta Raclavská

Členovia komisie: 

Mgr. Martina Hulínková
Zlata Helíková

Náplň práce v zmysle uznesenia č. 204/2022 zo dňa 15.12.2022:

 1. zaoberá sa a rieši sociálnu a zdravotnícku problematiku občanov obce
 2. navrhuje a predkladá stanoviská k návrhom koncepcie rozvoja obce (investičné zámery) v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a opatrovateľskej služby na území obce,
 3. vo svojej práci spolupracuje so záujmovými združeniami obyvateľov obce, organizáciami, klubmi a nadáciami orientujúcimi sa na zdravotnícku, sociálnu a charitatívnu činnosť,
 4. predkladá stanoviská k návrhu rozpočtu na zabezpečenie úloh obce najmä v oblasti sociálnej a zdravotnej pomoci,
 5. posudzuje a podieľa sa na tvorbe všeobecne záväzných nariadení obce v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti ,
 6. posudzuje a dáva svoje stanoviská k požiadavkám na sociálnu výpomoc občanom v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce,
 7. predkladá obecnému zastupiteľstvu podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti,
 8. upozorňuje  na nedostatky, ktoré zistí v oblasti svojho pôsobenia a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu,
 9. v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 10. plní aj ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva.

———————————–

Komisia pre ochranu verejného záujmu 

Predseda komisie:  PaedDr. Daniel Bradáč

Členovia komisie:

Adela Bujnová
Ján Brezovák

————————————

Komisia na vybavovanie sťažností

Predseda komisie:  Ing. Martin Adámať

Členovia komisie:

PaedDr. Daniel Bradáč

Drahomír Záhora

————————————

Zbor pre občianske záležitosti obce

Sobášiaci:  Bc. Jozef Mihala

Zástupcovia:  PaedDr. Daniel Bradáč, Adela Bujnová

ZPOZ: Mgr. Zuzana Poláková