Hlavný kontrolór obce

Jarmila Konečníková

jkonecnikova@gmail.com

Na základe zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení neskorších zákonov, vydal starosta obce Bošáca Smernicu o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich z oznamovaním protispoločenskej činnosti. Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods.1 zákona hlavná kontrolórka obce Bošáca Jarmila Konečníková.

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
-osobne – ústne do záznamu v kancelárii Ocú Bošáca, Bošáca 257, po dohode z hlavnou kontrolórkou
-písomne na adresu:

Hlavná kontrolórka
Jarmila Konečníková
Bošáca 257
913 07 Bošáca
Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk hlavnej kontrolórky!“
-elektronickou formou na emailovú adresu hlavnej kontrolórky obce Bošáca jkonecnikova@gmail.com
Táto adresa je dostupná 24 hodín denne.

Plán kontrolnej činnosti II.polrok 2019.pdf188.75 KB

Plán kontrolnej činnosti I.polrok 2020.pdf138.37 KB

Plán kontrolnej činnosti II.polrok 2020.pdf136.02 KB

Zverejnené 12. júla 2020.
Upravené 21. decembra 2022.