Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór obce

Jarmila Konečníková

jkonecnikova@gmail.com

Na základe zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení neskorších zákonov, vydal starosta obce Bošáca Smernicu o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich z oznamovaním protispoločenskej činnosti. Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods.1 zákona hlavná kontrolórka obce Bošáca Jarmila Konečníková.

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
-osobne – ústne do záznamu v kancelárii Ocú Bošáca, Bošáca 257, po dohode z hlavnou kontrolórkou
-písomne na adresu:

Hlavná kontrolórka
Jarmila Konečníková
Bošáca 257
913 07 Bošáca
Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk hlavnej kontrolórky!“
-elektronickou formou na emailovú adresu hlavnej kontrolórky obce Bošáca jkonecnikova@gmail.com
Táto adresa je dostupná 24 hodín denne.

Plán kontrolnej činnosti II.polrok 2019.pdf188.75 KB

Plán kontrolnej činnosti I.polrok 2020.pdf138.37 KB

Plán kontrolnej činnosti II.polrok 2020.pdf136.02 KB