Preskočiť na obsah

Matričný úrad

Matričný úrad Bošáca
Bošáca 257
913 07 Bošáca
tel.:0327781129
mail: matrika@bosaca.sk

Do pôsobnosti Matričného úradu v Bošáci patria obce: Trenčianske Bohuslavice, Haluzice, Bošáca a Zemianske Podhradie.

Matrikárka: Mgr. Zuzana Poláková
Zástupca matrikárky: Danka Guláňová

Úmrtie

Na vykonanie zápisu do knihy úmrtí je príslušný ten matričný úrad v ktorom územnom obvode úmrtie nastalo. Pod Matričný úrad v Bošáci spadá územie obcí: Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Haluzice a Zemianske Podhradie.

Doklady potrebné k vystaveniu úmrtného listu:

• 4x x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom
• občiansky preukaz
• kartička poistenca
• u cudzincov cestovný pas

Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: na počkanie

Matričný úrad vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Občiansky preukaz a kartičku poistenca zašle príslušným úradom.

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja snúbenci na matričnom úrade, podľa miesta trvalého pobytu aspoň jedného z nich. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom – delegácia sobáša (povolenie vybavuje matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov).

Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad, bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov. Po uzatvorení manželstva vystaví matrika sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

V prípade civilného sobáša vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, pred starostom alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva za prítomnosti matrikárky. Obradnou miestnosťou je sobášna sieň Obecného úradu v Bošáci. Sobášnym dňom je sobota, v čase od 12:00 – 17:00 hod. Civilný sobáš je možné vykonať aj mimo sobášnej siene a mimo určeného času za poplatok.

Cudzinci:
• sú povinný predložiť všetky doklady najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva
• rodný list – osvedčená fotokópia. Rodný list musí byť úradne preložený a opatrený vyšším overením (apostilla alebo superlegalizácia), Zoznam štátov, ktoré vyžadujú apostillu je uvedený na nasledujúcom odkaze
• doklad preukazujúci totožnosť
• potvrdenie o osobnom stave – úradne preložený a opatrený vyšším overením (apostilla alebo superlegalizácia)
Ak štát toto potvrdenie nevydáva, tak predloží doklad o tom, že toto potvrdenie nevydáva- úradne preložený a opatrený vyšším overením (apostilla alebo superlegalizácia) a nahradí ho úradne overeným čestným vyhlásením
• úmrtný list zomretého manžela/ky – osvedčená fotokópia. Rodný list musí byť úradne preložený a opatrený vyšším overením (apostilla alebo superlegalizácia)
• právoplatný rozsudok o rozvode manželstva


Poplatky Matričného úradu v Bošáci

Úkony matričného úraduVýška poplatku
nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík3,00 €
vyhotovenie žiadosti o uzavretie manželstva – civilný sobáš v mieste trvalého bydliskabez poplatku
žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky15,00 €
uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt30,00 €
uzavretie manželstva mimo sobášnej siene Obecného úradu v Bošáci (civilný sobáš)200,00 €
uzavretie manželstva mimo určenej doby30,00 €
povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti100,00 €
žiadosť o povolenie uzavretia manželstva pred iným matričným úradom medzi občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi dvoma cudzincami (delegácia)35,00 €
prijatie povolenia uzavretia manželstva pred iným matričným úradom medzi občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi dvoma cudzincami (delegácia)35,00 €
uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom100,00 €
uzavretie manželstva medzi cudzincami280,00 €
uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt280,00 €

Doklady potrebné k uzavretiu manželstva

Slobodní:
• originál rodného listu,
• platný občiansky preukaz,
• ak majú snúbenci ukončené vysokoškolské vzdelanie a želajú si mať titul uvedený v sobášnom liste, predložia vysokoškolský diplom (neplatí v prípade, že je titul zapísaný v občianskom preukaze)
• ak majú snúbenci spolu dieťa, predložia originál rodného listu dieťaťa a určenie otcovstva.

Rozvedení:
• originál rodného listu,
• platný občiansky preukaz,
• právoplatný rozsudok súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva,
• ak majú snúbenci ukončené vysokoškolské vzdelanie a želajú si mať titul uvedený v sobášnom liste, predložia vysokoškolský diplom (neplatí v prípade, že je titul zapísaný v občianskom preukaze),
• ak majú snúbenci spolu dieťa, predložia originál rodného listu dieťaťa a určenie otcovstva.

Ovdovelí:
• originál rodného listu,
• platný občiansky preukaz,
• originál úmrtného listu manžela/manželky, alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.
• ak majú snúbenci ukončené vysokoškolské vzdelanie a želajú si mať titul uvedený v sobášnom liste, predložia vysokoškolský diplom (neplatí v prípade, že je titul zapísaný v občianskom preukaze)
• ak majú snúbenci spolu dieťa, predložia originál rodného listu dieťaťa a určenie otcovstva

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením oboch rodičov

V prípade, že rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyjadrením. Určenie sa robí za prítomnosti oboch rodičov na Matričnom úrade.

Doklady:
• občiansky preukaz otca a matky
• právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva
• úmrtný list

Poplatok: bez poplatku

Doba vybavenia: na počkanie