Starosta

Mgr. Daniel Juráček je vo funkcii starostu obce od r. 2010.

Poslanie a kompetencie starostu

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia, je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie starostu je 4 roky.
Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.

Pôsobnosť starostu:

  • – zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, 
  • – vykonáva obecnú správu,
  • – zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
  • – rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • – je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
  • – je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch,
  • – môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše,
  • – môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu ak poruší nariadenie, ak neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest, ak nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Majetkové priznanie Juráček Daniel 2019.pdf342.16 KB30/06/2020, 12:00

Zverejnené 31. januára 2020.
Upravené 14. apríla 2021.