Preskočiť na obsah

Miestne dane a poplatky

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
• daň z pozemkov,
• daň zo stavieb,
• daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len “daň z bytov”).

Daňovníkom je každá osoba, ktorá je vlastníkom pozemku na území obce. Daňovníkom môže byť aj nájomca, ak nájomný vzťah trvá najmenej 5 rokov alebo má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom.

Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, je možné po ich vzájomnej dohode určiť jedného zástupcu na podanie daňového priznania. V takom prípade, je potrebné spolu s daňovým priznaním doložiť aj Dohodu spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Informácie o predmete dane, sadzbách dane a zníženia dane sú dané zákonom a všeobecne záväzným nariadením obce o miestnych daniach na území obce.
Všeobecne záväzné nariadenie obce je k dispozícií na Obecnom úrade, alebo na internetovej stránke v časti Všeobecne záväzné nariadenia.

Daň z nehnuteľnosti sa uhrádza až po doručení výmeru. Daň sa uhrádza priamo do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo prevodom na číslo účtu uvedené vo výmere. Pri platbe poštovou poukážkou a bankovým prevodom, Vás prosíme o dodržiavanie variabilných symbolov, v opačnom prípade nemusíme platbu správne identifikovať.

Podanie daňového priznania
Daňové priznanie podáva daňovník. Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností je kalendárny rok (napr. rok 2016).

Daňové priznanie do 31.1.2016 je povinný podať:
• každý, kto sa v roku 2015 stal vlastníkom nehnuteľnosti
• vlastník pozemkov alebo stavieb u ktorých došlo k zmenám: zmena výmery parciel, rozdelenie alebo zlúčenie parciel, vydanie stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia, zmena druhu pozemku, zmena druhu stavby a pod)
• každý, kto v roku 2015 predal alebo daroval nehnuteľnosť.

Počas zdaňovacieho obdobia (teda v priebehu kalendárneho roka 2016) je povinný podať daňové priznanie každý, kto nadobudne nehnuteľnosť:
• dražbou
• dedením

Daňové priznanie je možné doručiť osobne alebo poštou na adresu Obecného úradu. Daňové priznanie musí byť podpísané a musí obsahovať všetky údaje o daňovníkovi. K daňovému priznaniu odporúčame pre ľahšie skontrolovanie priložiť kópiu listu vlastníctva, kúpnej zmluvy, rozhodnutie o dedičstve a pod.

Tlačivá

Daňové priznanie 1 a 2 strana

II.oddiel daň z pozemkov

III.oddiel daň zo stavieb

V.oddiel daň z bytov

Poučenie na vyplnenie priznania

Potvrdenie o podaní priznania

Dohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie daňového priznania

dohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie daňového priznania

žiadosť o zníženie DzN a poplatku za KO

žiadosť o zníženie DzN a poplatku za KO

Príklady:

1. V roku 2015 ste si kúpili alebo získali darom pozemok na území obce Bošáca.
Do 31. januára 2016 ste povinný podať daňové priznanie, na daň z nehnuteľnosti.
V prípade, že ešte nie ste platiteľom dane na území obce, v hlavičke daňového priznania (1. strana) zaškrtnete druh priznania: x priznanie. Dátum vzniku daňovej povinnosti je 1.1.2016.
Ak už ste platiteľom dane v obci, v hlavičke zaškrtnete druh priznania: x čiastkové priznanie Dátum vzniku daňovej povinnosti je 1.1.2016.

2. Ste majiteľom parcely č.0001(druh pozemku – orná pôda) o výmere 500 m² a platíte dane za túto parcelu. V roku 2015 Vám bolo na túto parcelu vydané stavebné povolenie.
V zmysle zákona o miestnych daniach je stavebným pozemkom, pozemok, ktorý je uvedený v právoplatnom stavebnom povolení (nemusí byť zapísaný na liste vlastníctva). To znamená celá výmera parcely, nie len časť na ktorej sa bude stavať. Za stavebný pozemok sa nepovažujú pozemky na ktorých sa realizuje nadstavba, stavebné úpravy. Do 31. januára 2016 podáte čiastkové daňové priznanie, kde v II. oddiely vyplníte:

P.č.Katastrálne územieČíslo parcely, Výmera pozemkuDruh pozemkuDátum vzniku daňovej povinnostiDátum zániku daňovej povinnosti
1.Bošáca0001500 A (orná pôda) 31.12.2015
2.Bošáca0001500H (stavebný pozemok1.1.2016 


Upozornenie: Hodnota pozemkov za stavebné pozemky, je niekoľkonásobne vyššia ako za ostatné druhy pozemkov. Preto už pred podaním samotnej žiadosti o vydanie stavebného povolenia  je potrebné zvážiť, či nie je vhodnejšie, vyčleniť si z pozemku parcelu, na ktorej sa bude realizovať stavba.

3. Ste majiteľom pozemku č.0001 (výmera 500 – druh pozemku orná pôda). V roku 2015, ste sa rozhodili časť pozemku predať. Geometrickým plánom došlo k rozdeleniu parcely na č.0001/1 (výmera 300 m²) a 0001/2 (výmera 200 m²). Vy ste zostali majiteľom pozemku č. 0001/1.
Do 31.1.2016 podáte čiastkové daňové priznanie kde v II. oddiely vyplníte:

P.č.Katastrálne územieČíslo parcely, Výmera pozemkuDruh pozemkuDátum vzniku daňovej povinnostiDátum zániku daňovej povinnosti
1.Bošáca0001500 A (orná pôda) 31.12.2015
2.Bošáca0001/1300 A (orná pôda)1.1.2016 

4. V marci 2016 nadobudnete nehnuteľnosti v dedičskom konaní. Rozhodnutie o dedičstve  bolo vydané dňa 12.3.2016 (musí byť právoplatné).
Do 30 dní od nadobudnutia nehnuteľnosti dedením, ste povinný podať daňové priznanie alebo čiastkové priznanie ak už ste platiteľom dane na území obce. Dátum vzniku daňovej povinnosti bude 1.4.2016. Rovnako sa postupuje aj pri nehnuteľnosti získanej dražbou.

5. Vlastníte parcelu č. 0001 (druh zastavaná plocha a nádvorie)  na ktorej sa nachádza rodinný dom. Výmera parcely na liste vlastníctva je 600 m ².  Výmera rodinného domu je 100 m ².
V daňovom priznaní uvediete v II. oddiely – Daň z pozemkov, výmeru 500 m². Od celkovej výmery sa odrátava výmera stavby, ktorá spadá pod daň zo stavieb.

Daň za psa

Daň za psa platí každý majiteľ alebo držiteľ psa. Predmetom dane za psa je pes, ktorý je starší ako 6 mesiacov.
Priznanie za daň za psa sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. To znamená, že ak v januári 2016 nadobudnete psa (jeho vek je 1 mesiac), daňové priznanie podáte najneskôr do 31.7.2016. Dátum vzniku daňovej povinnosti bude 1.7.2016.
V prípade, že vám zanikne daňová povinnosť (napr. psík uhynie, alebo ho darujete, či predáte, a pod.) oznámite túto skutočnosť obci do 30 dní.

Daň za psa sa uhrádza až po doručení výmeru. Daň sa uhrádza priamo do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo prevodom na číslo účtu uvedené vo výmere. Pri platbe poštovou poukážkou a bankovým prevodom, Vás prosíme o dodržiavanie variabilných symbolov, v opačnom prípade nemusíme platbu správne identifikovať.

Tlačivá

Daňové priznanie 1 a 2 strana

06 oddiel daň za psa

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzba poplatku a zníženie poplatku na príslušný kalendárny rok je stanovená vo všeobecne záväznom nariadení obce o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatníkom za komunálny odpad je:
• fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
• právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
• podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.


Ak má fyzická osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.

Ak má fyzická osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. V takomto prípade, je potrebné doručiť obci Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za komunálne odpady.

Tlačivá

Oznámenie o prevzatí povinnosti poplatníka

Príklady:
1. V obci Bošáca ste prihlásený na trvalý pobyt na adresu Bošáca 1000 a zároveň tu vlastníte dom so súp. č. 1001.
Poplatok za komunálny odpad platíte iba raz a to z dôvodu, že v obci máte trvalý pobyt. Poplatok za to, že tu vlastníte nehnuteľnosť neplatíte. To isté platí aj v prípade, že ste v obci prihlásený na prechodný pobyt.

2. V obci Bošáca vlastníte nehnuteľnosť (dom so súp. č. 1000) ale nie ste v Bošáci prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt.
Poplatok za komunálny odpad, platíte z dôvodu, že ste oprávnený užívať nehnuteľnosť.

3. V obci Bošáca ste prihlásený na trvalý pobyt. Vo vedľajšej obci (napr. Zemianske Podhradie) vlastníte rodinný dom.
V Bošáci platíte poplatok za komunálny odpad z dôvodu, že tu máte trvalý pobyt. V Zemianskom Podhradí platíte poplatok, pretože ste oprávnený užívať nehnuteľnosť.

4. V obci Bošáca ste prihlásený na trvalý pobyt a zároveň máte v obci zriadenú prevádzku (napr. potravín).
Poplatok za komunálny odpad platíte ako osoba, ktorá je tu prihlásená na trvalý pobyt. Poplatok platíte aj ako podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť za účelom podnikania.