Preskočiť na obsah

Stavebný úrad

Zoznam príloh k žiadosti o vydanie stavebného povolenia podľa § 8,9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

dokumenty_k_stavebnemu_povoleniu

Drobná stavba – potrebné dokumenty

Čo_je_to_drobná_stavba

V prípade, že drobná stavba bude realizovaná na poľnohospodárskej pôde (orná, pôda, trvale trávnatý porast, ovocný sad, vinice, chmeľnice, záhrady) je potrebné požiadať o stanovisko Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor. Stanovisko sa žiada pre stavby:

  1.  do 15 m², ak ide o stavby, ktoré budú postavené mimo zastavaného územia obce (extravilán)
  2. do 5 000 m², ak ide o stavby, ktoré budú postavené v zastavanom území obce (intravilán)

Ak je výmera stavieb väčšia ako 15 m² (extravilán) resp. 5000 m² (intravilán) je potrebné pred stavbou požiadať o vyňatie pôdy.

Ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_jednorazovej_zmene_druhu_pozemku_paragraf_17_ods_3

ohlasenie_drobna_stavba

ohlasenie_drobna_stavba

Vyhlasenie_stavebného__dozoru

Vyhlasenie_stavebného_dozoru