Preskočiť na obsah

ZŠ a MŠ

Základná škola s materskou školou Ľ.V.Riznera

Kontakt:

Bošáca 396
913 07

Telefonický kontakt:
Základná škola: 032-7781 210, 7781117
MŠ Bošáca: 032-7781154
ŠJ: 032-7781 183

adresa: http://zsbosacalvr.edupage.org/

e-mail: zsbosaca@centrum.sk

Z histórie školy

Na rozhraní obcí Bošáca a Zemianske Podhradie, v miestnej časti zvanej ,,Na močároch“, bola postavená a v októbri roku 1959 otvorená nová škola, ktorej základný kameň bol položený 30. júna 1958. Výstavba mala byť dokončená v decembri 1959. Žiaci, učitelia a rodičia sa veľkým dielom podielali na skorom dokončení školy.

Budova privítala svojich prvých žiakov 11. októbra 1959 pod názvom Osemročná stredná škola. Nahradila Národnú školu v Zemianskom Podhradí a štátnu v Bošáci. Jej prvým riaditeľom bol pán Ivan Kubík až do konca školského roka 1965/66. V školskom roku 1966/67 bol riaditeľom pán Jozef Krejčík. Takmer 23 rokov, od septembra 1967 do konca júna 1990 viedol školu Dr. Severín Predný. V školskom roku 1990/91 bola riaditeľkou Dr. Magdaléna Žákovicová, v septembri 1991 nastúpil Mgr. Miroslav Žákovic do roku 1995. V školskom  roku 1995/96  ho vystriedal na jeden rok Mgr. Ľubomír Mitana. Od školského roku 1996 až do konca júna 2008 bol riaditeľom opäť Mgr. Miroslav Žákovic.

V roku 1960 pribudla v suterénnych priestoroch kuchyňa a jedáleň, ktorá bola dovtedy v nevyhovujúcich priestoroch kaštieľa v Zemianskom Podhradí. V septembri 1965 svojpomocne bolo dobudované oplotenie školského areálu. V r. 1981 brigádnicky dokončená telocvičňa. Dovtedy sa cvičilo v triedach a na chodbách školy. V roku 2002 bol zavedený internet a za pomoci rady rodičov vybudovaná počítačová učebňa, v roku  2006 bola  vykonaná plynofikácia kotolne a v októbri 2009  pribudlo viacúčelové ihrisko

V súčasnosti škola nesie meno po významnom rodákovi zo Zem. Podhradia Ľudovítovi Vladimírovi Riznerovi, teda Základná škola s materskou školou L. V. Riznera. Školu navštevujú žiaci z obcí Bošáca, Zemianske Podhradie a Haluzice. V roku 2011 – 2012 škola prešla rekonštukciou v rámci ktorej sa zateplila budova, vymenili sa oknáa vnútorné zariadenie školy,  vybudovala sa nová jazyková učebňa a laboratória.


Materská škola zabezpečuje  pre deti predškolského veku celodennú starostlivosť. Deti v škôlke absolvujú predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa . Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Predprimárne vzdelávanie nie je povinné i keď materské školy od 1.septembra 2008 patria do sústavy škôl.

V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci – pani učiteľky, ktoré pripravujú pre deti bohatý edukačný program. Prevádzkoví zamestnanci svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.

Našou snohou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov ( rodičov ) detí so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň splniť kritéria absolventa predprimárneho vzdelávania . Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.