Preskočiť na obsah

Spojená škola Bošáca

Spojená škola, Bošáca 396

Kontakt:

Bošáca 396
913 07 Bošáca

Telefonický kontakt:

Organizačné zložky:

Základná škola: 032/7781210, 032/7781117 – jedáleň

Materská škola: 0903 754 923, 032/7781154 – jedáleň

Základná umelecká škola: 032/7781210

adresa: http://zsbosacalvr.edupage.org/

e-mail: zslvrbosaca@gmail.com

Z histórie školy

Na rozhraní obcí Bošáca a Zemianske Podhradie, v miestnej časti zvanej ,,Na močároch“, bola postavená a v októbri roku 1959 otvorená nová škola, ktorej základný kameň bol položený 30. júna 1958. Výstavba mala byť dokončená v decembri 1959. Žiaci, učitelia a rodičia sa veľkým dielom podieľali na skorom dokončení školy.

Budova privítala svojich prvých žiakov 11. októbra 1959 pod názvom Osemročná stredná škola. Nahradila Národnú školu v Zemianskom Podhradí a štátnu v Bošáci. Jej prvým riaditeľom bol pán Ivan Kubík až do konca školského roka 1965/66. V školskom roku 1966/67 bol riaditeľom pán Jozef Krejčík. Takmer 23 rokov, od septembra 1967 do konca júna 1990 viedol školu Dr. Severín Predný. V školskom roku 1990/91 bola riaditeľkou Dr. Magdaléna Žákovicová, v septembri 1991 nastúpil Mgr. Miroslav Žákovic do roku 1995. V školskom  roku 1995/96  ho vystriedal na jeden rok Mgr. Ľubomír Mitana. Od školského roku 1996 až do konca júna 2008 bol riaditeľom opäť Mgr. Miroslav Žákovic.

V roku 1960 pribudla v suterénnych priestoroch kuchyňa a jedáleň, ktorá bola dovtedy v nevyhovujúcich priestoroch kaštieľa v Zemianskom Podhradí. V septembri 1965 svojpomocne bolo dobudované oplotenie školského areálu. V r. 1981 brigádnicky dokončená telocvičňa. Dovtedy sa cvičilo v triedach a na chodbách školy. V roku 2002 bol zavedený internet a za pomoci rady rodičov vybudovaná počítačová učebňa, v roku  2006 bola  vykonaná plynofikácia kotolne a v októbri 2009  pribudlo viacúčelové ihrisko.

Od roku 2009 niesla škola meno po významnom rodákovi zo Zem. Podhradia Ľudovítovi Vladimírovi Riznerovi, teda Základná škola s materskou školou L. V. Riznera. Školu navštevujú žiaci z celej bošáckej doliny. V roku 2011 – 2012 škola prešla rekonštukciou,  v rámci ktorej sa zateplila budova, vymenili sa okná a vnútorné zariadenie školy. V roku 2020 škola uspela v projekte financovanom Európskym fondom regionálneho rozvoja a zariadila učebne fyziky, chémie, počítačov a dielne novou, modernou technikou.

Materská škola zabezpečuje  pre deti predškolského veku celodennú starostlivosť. Deti v škôlke absolvujú predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa . Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci – pani učiteľky, ktoré pripravujú pre deti bohatý edukačný program. Prevádzkoví zamestnanci svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.

V školskom roku 2021/2022 vznikla pri našej škole Základná umelecká škola, ktorá ponúka vzdelávanie  v odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný a spev. Deti sa učia hrať na klavíri, keyboarde, flaute a gitare.

Našou snahou je docieliť spokojnosť rodičov  a detí so vzdelávaním a výchovou v našej škole, vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia.