Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Bošáca.

Rozdávanie respirátorov, dovoz potravín a liekov pre občanov v karanténe

ROZDÁVANIE RESPIRÁTOROV DO SCHRÁNKY VŠETKÝM OBČANOM Milí spoluobčania, radi by sme vás informovali, že sme rozniesli respirátory pre každého občana a vitamíny pre občanov nad 60 rokov. Ak sa k niekomu nedostali prosíme, aby kontaktoval obecný úrad 0327781225. Prosíme všetkých o DODRŽIAVANIE KARENTÉNY, podľa aktuálne platných opatrení. Karanténu nesmiete skončiť skôr ako 14 dní od… Čítať viac

Sumár z testovania 07.03.2021

Dnes 7.3.2021 bolo otestovaných 581 občanov, z toho 9 pozitív (7 Bošáca, 1 Zem. Podhradie, 1 Haluzice). Ďakujeme testovaciemu tímu za nasadenie a trpezlivosť. Daniela Profjetová za občerstvenie. Gratulujeme Tomáš Kyselica k dnešným meninám. Keďže zajtra mame MDŽ, dostali dievčatá ružičku a tiež chalani pre svoje dievčatá doma. I keď má dnes meniny “neveriaci” Tomáš,… Čítať viac

Aktuality z oblasti projektov

Milí spoluobčania, v oblasti projektov sme pripravili nasledovné žiadosti o dotáciu: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v Bošácidňa 15.12.2020 bola odoslaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 z Environmentálneho fondu pre projekt s názvom: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v Bošáci. Cieľom podpory je Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu… Čítať viac

Plánované projektové zámery na obdobie 2021 – 2027

Milí spoluobčania, radi by sme vám poskytli k nahliadnutiu projektové zámery obce Bošáca na obdobie 2021 – 2027. Realizácia projektových zámerov je podmienená získaním dotácie z EÚ a štátneho rozpočtu. Touto cestou by sme chceli osloviť každého, kto má záujem sa podieľať na rozvoji obce a prispieť tak ku kvalite života v našej obci. Svoje… Čítať viac

Program rozvoja obce Bošáca 2021-2026

Obecné zastupiteľstvo obce schválilo dňa 09.12.2020 nový Program rozvoja obce Bošáca 2021-2026 platný od 01.01.2021. Program rozvoja obce Bošáca je strednodobý rozvojový dokument, vypracovaný pre programové obdobie 2021-2026 s výhľadom 15 rokov, t.j. do roku 2041 podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, je v súlade s nadradenými… Čítať viac

Prieskum verejnej mienky – dotazník

Vážení občania, radi by sme vás požiadali o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je informovať sa o spokojnosti občanov v rôznych oblastiach, ktoré sa týkajú života v obci. Dotazník je anonymný a nasledujúce odpovede budú zohľadnené pri vypracovaní programu rozvoja obce Bošáca 2021-2026. Vaše odpovede nám pomôžu poukázať na problémy v obci, poskytnúť návrhy na zlepšenie… Čítať viac

Projekt: Zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy s materskou školou Ľ.V. Riznera Bošáca

Info o projekte: Po úspešnom dokončení modernizácie materskej školy v Bošáci, sme sa v septembri pustili do realizácie projektu s názvom ,,Zlepšenie technického vybavenie základnej školy s MŠ v Bošáci“. V prvom rade prebiehali rozsiahle  stavebno- technické úpravy technickej učebne (dielňa), kde sa vymenila pôvodná elektroinštalácia a následne sa vymaľovali steny učebne. V rámci tejto aktivity bola taktiež  odstránená  stará podlaha,… Čítať viac

Projekt: Rozšírenie kapacity materskej školy v Bošáci

Názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy Žiadateľ: Obec BošácaRozpočet projektu: 189 491,49 € Výška finančnej podpory z EÚ: 169 623,07 € Dĺžka realizácie: Júl 2019 – Apríl 2020 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoj (EFRR) a štátnym rozpočtom v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP). Výsledkom projektu je rekonštrukcia, prístavba, modernizácia a obnova areálu materskej školy v Bošáci, nákup… Čítať viac

Biblia každej obce

 V tomto príspevku si môžete stiahnuť a precitať plne znenie zákona o obecnom zriadení. Tomuto zákonu sa v odbornej verejnosti hovorí aj Biblia obce. Nie len starosta obce, obecne zastupiteľstvo, pracovnici obecného úradu, ale aj občania by mali byt týmto zákonom oboznámení. Biblia obce – plne znenie zákona o obecnom zriadení

Limbašské hody

V sobotu 14. 5. 2016 o 17:00hod odohrali naši starí pani hodový zápas v Limbachu. I keď po ceste do Limbachu pršalo, zápas sa hral za slnečného počasia. Na začiatku sa hráčom prihovorila starostka Limbachu pani Adriana Čechovičová a starosta Bošáce Daniel Juráček. Zápas mal vysokú kvalitu a niesol sa v duchu férovosti. Naši hráči… Čítať viac