Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Bošáca.

Späť na aktuálne vývesky

Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu Zadania ÚPN-O Bošáca

Obec Bošáca, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce, Vám týmto oznamuje začatie prerokovania návrhu Zadania Územného plánu obce  (ÚPN-O) Bošáca. Návrh zadania je od 17.12.2020 do 18.01.2021 vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade Bošáca,  denne v pracovných hodinách a na internetovej stránke www.bosaca.sk, na OÚ Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky, Odd. ÚP, na OÚ Nové Mesto nad Váhom, Odb.… Čítať viac

Vyvesené 17.12.2020 - 19.1.2021

ROZSAH HODNOTENIA UPN-O Bošáca

ROZSAH HODNOTENIA  UPN-O Bošáca určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP (ďalej len ,,zákon o posudzovaní“) pre hodnotenie strategického dokumentu ,,Územný plán obce Bošáca“.  Rozsah_hodnotenia_UPN-O

Vyvesené 7.9.2020