Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu Zadania ÚPN-O Bošáca

Upravené
20. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2020 − 19. januára 2021

Obec Bošáca, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce, Vám týmto oznamuje začatie prerokovania návrhu Zadania Územného plánu obce  (ÚPN-O) Bošáca.

Návrh zadania je od 17.12.2020 do 18.01.2021 vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade Bošáca,  denne v pracovných hodinách a na internetovej stránke www.bosaca.sk, na OÚ Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky, Odd. ÚP, na OÚ Nové Mesto nad Váhom, Odb. starostlivosti o životné prostredie.

Prerokovanie návrhu Zadania je orientované  predovšetkým na oboznámenie účastníkov prerokovania s cieľmi a požiadavkami, ktoré bude riešiť obstarávaný Územný plán obce Bošáca, s formou, rozsahom a obsahom  spracovania tejto územnoplánovacej dokumentácie.

Prosíme Vás, aby ste sa vyjadrili  do 30 dní, v zmysle §20 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov. Na stanoviská uplatnené po tomto termíne sa neprihliada.