Preskočiť na obsah

Bohatá história v obci Bošáca: archeologický výskum – časť 2

Zverejnené 4.8.2021.

Dňa 04.08.2021 prebehla komisia s obhliadkou v teréne za účasti krajského pamiatkového úradu a archeológov, ktorí skúmali sondy vykonané na ďalších severnejších parcelách v lokalite plánovanej výstavby: IBV Pod Stráňami. Opätovne sa ukázali negatívne aj pozitívne sondy. Pozitívne sondy potvrdili bohatú históriu obce Bošáca, pričom typické pre tieto parcely je okrem keltského osídlenia aj osídlenie z doby bronzovej. V niektorých sondách boli identifikované náznaky neskorej (mladej) doby bronzovej. Na základe hustejších rezov v miestach, kde sa ukázali pozitívne objekty, už teraz možno zhodnotiť, že v predmetnom území bola zastúpená lužická kultúra.

V lokalite sa našli nálezy ako: pozostatky osídlenia, pozostatky z keramických predmetov, kosti, črepy,… Na základe rozhodnutia KPÚ je nevyhnutné pokračovať v rozšírení archeologického prieskumu a rozšírení pozitívnych sond.

Ďakujeme za spoluprácu KPU a prácu archeológom zo SAHI.

Fotogaléria: