Preskočiť na obsah

Mikroprojekt – Výstavba rozhľadne na vrchu Hájnica

Zverejnené 30.8.2013.

Kategória
loga_program_ERDF
erb_text_farebny

Mikrorojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bola podpísana 13. mája 2013.

Žiadateľ a príjemca dotácie: Združenie  obcí mikroregión Bošáčka

Partnerská obec: Březová

Rozpočet projektu: 12 626, 67 €

Výška finančného príspevku z ERDF: 10 732,66 €

Výška finančného príspevku zo štátneho rozpočtu: 1 262,66 €

Spolufinancovanie z rozpočtu mikroregiónu Bošáčka: 631,35 €

Hlavný cieľ mikroprojektu: Cieľom mikroprojektu je vybudovaním rozhľadne podporiť integráciu a posilniť kontakt a trvalú cezhraničnú spoluprácu obyvateľov a samospráv obcí mikroregiónu Bošáčka a obce Březová.

Špecifické ciele:

  • Vytvoriť atraktívnu a konkurencieschopnú turistickú ponuku so zreteľom na cieľové skupiny
  • Organizovaním spoločných aktivít na rozhľadni posilniť vzájomnú súdržnosť medzi obyvateľmi mikroregiónu Bošáčka a obce Březová
  • Vytvoriť spoločný cezhraničný tlačový produkt, ktorý by propagoval turistické atraktivity regiónu.

Dopad mikroprojektu: Vybudovaním rozhľadne sa vytvorí priestor pre stretávanie sa občanov z oboch regiónov počas kultúrno – spoločenských akcií a vytvorí sa priestor pre trávenie voľného času a spoznávanie prírodných krás. Posilnia sa vzájomné vzťahy medzi obyvateľmi prihraničnej oblasti. Zvýši sa atraktivita regiónu pre turistov a propagácia územia. Rozšíri sa  infraštruktúra cestovného ruchu v danom regióne. Vytvorí sa možnosť aktívneho spoznávania prírodných pamiatok mikroregiónu Bošáčka a obce Březová. Rozhľadňa na Hájnici  s okolitými pamiatkami v nadväznosti na rozhľadňu Lopeník budú predstavovať lákavú ponuku pre organizovanie poznávacích výletov pre žiakov základných a stredných škôl a študentov vysokých škôl. Svojou polohou a prístupným terénom sa rozhľadňa stane lákavou destináciou pre obyvateľov vyššieho veku. Vybudovaním rozhľadne a jej začlenením do existujúcich turistických a cykloturistických trás dôjde k ekonomickému rozvoju oboch regiónov, keďže sa zvýši atraktivita regiónu a záujem o územie. Využitie územia na rozvoj cestovného ruchu povedie k rozvoju podnikateľských aktivít, zvýšeniu zamestnanosti a k zlepšovaniu životnej úrovne obyvateľov.

mikr
znak