Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu Zadania ÚPN-O Bošáca

Vyvesené
17. dec 2020
Zvesené
19. jan 2021
Upravené
20. jan 2021
Kategória

Obec Bošáca, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce, Vám týmto oznamuje začatie prerokovania návrhu Zadania Územného plánu obce  (ÚPN-O) Bošáca.

Návrh zadania je od 17.12.2020 do 18.01.2021 vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade Bošáca,  denne v pracovných hodinách a na internetovej stránke www.bosaca.sk, na OÚ Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky, Odd. ÚP, na OÚ Nové Mesto nad Váhom, Odb. starostlivosti o životné prostredie.

Prerokovanie návrhu Zadania je orientované  predovšetkým na oboznámenie účastníkov prerokovania s cieľmi a požiadavkami, ktoré bude riešiť obstarávaný Územný plán obce Bošáca, s formou, rozsahom a obsahom  spracovania tejto územnoplánovacej dokumentácie.

Prosíme Vás, aby ste sa vyjadrili  do 30 dní, v zmysle §20 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov. Na stanoviská uplatnené po tomto termíne sa neprihliada.