Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Bošáca.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu Zadania ÚPN-O Bošáca

Obec Bošáca, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce, Vám týmto oznamuje začatie prerokovania návrhu Zadania Územného plánu obce  (ÚPN-O) Bošáca. Návrh zadania je od 17.12.2020 do 18.01.2021 vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade Bošáca,  denne v pracovných hodinách a na internetovej stránke www.bosaca.sk, na OÚ Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky, Odd. ÚP, na OÚ Nové Mesto nad Váhom, Odb.… Čítať viac

Zverejnené 17.12.2020 - 25.7.2021