Organizačná štruktúra Obecného úradu

Organizačný poriadok Bošáca

Ing. Gabriela Trchalová

Referent ekonomicko – personálnych činností

ekonom@bosaca.sk 032/7781130

Referent ekonomicko – personálnych činností zabezpečuje:

 • Kontrola oprávnenosti výdavkov podľa schváleného projektu
 • Príprava podkladov a vypracovávanie monitorovacích správ pre riadiaci orgán projektu
 • Príprava a zhromažďovanie podkladov na vypracovanie žiadostí o platbu príslušnému orgánu štátnej správy podľa časového a obsahového harmonogramu
 • Vykonávanie administratívnych a bežných obchodných záležitostí pri správe majetku
 • Zaraďovanie majetku do evidencie a jeho vyraďovanie
 • Kontrola vyraďovania hmotného majetku
 • Spolupráca na inventarizácii majetku
 • Vykonávanie inventarizácie a odpisov majetku vo vlastníctve a správe obce
 • Vedenie účtovníctva obce, vystavovanie faktúr, evidencia došlých faktúr, úhrady
 • Vedenie pokladne Obecného úradu
 • Vedenie personálnej agendy zamestnancov obce a pracujúcich na dohody
 • Rokovanie s externými organizáciami (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektoráty bezpečnosti práce a pod.) pri vybavovaní odborných a špecifických personálnych záležitostí
 • Mzdy a odvody so Sociálnej poisťovne,  zdravotnej poisťovne a daňový úrad
 • Vypracovanie mesačných a ročných výkazov do Sociálnej poisťovne,  zdravotných poisťovní a daňový úrad
 • Príprava zasadnutí miestneho zastupiteľstva po organizačnej stránke, zhromažďovanie materiálov na rokovanie orgánov samosprávy, ich kompletizácia a doručovanie členom samosprávnych orgánov
 • Vyhotovovanie záznamov zo zasadnutí v písomnej forme, resp. formou uloženia na zvukovom zázname a ich archivácia
 • Administratívne zabezpečovanie úloh spojených s voľbami do Národnej rady SR, do orgánov samosprávy obcí, do orgánov samosprávneho kraja, s voľbami prezidenta, s voľbami do Európskeho parlamentu a referendom
 • Spracovávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov
 • Vypracovanie správ o vyhodnotení splnenia úloh na úseku civilnej ochrany
 • Účasť na činnosti krízového štábu obce, plnenie úloh pri mimoriadnych udalostiach a v krízových situáciách
 • Zverejňovanie zmlúv a faktúr na internete.
 • Vedenie evidencie odpadu v  obci.
 • Zabezpečovanie a organizovanie separovaného zberu využiteľných zložiek a odpadu
 • Spracovávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov z oblasti odpadového hospodárstva
 • Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov
 • Hospodárska korešpondencia
 • Evidencia zmlúv
 • Ďalšie úkony uložené starostom obce

Mgr. Zuzana Poláková

Referent vnútornej správy, matrika

matrika@bosaca.sk 032/7781129

Referent vnútornej správy, matrika zabezpečuje:

Vedenie matričných kníh a zbierok listín a zápisy do matričných kníh

Vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov

Prijímanie žiadostí o uzatvorenie manželstva

Organizácia a zabezpečovanie svadobných obradov a slávností a účasť na nich

Príprava a posudzovanie dokladov na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

Povolenie uzavretia manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste

Späťvzatie priezviska po rozvode manželstva

Spracovávanie a vydávanie výpisov z matrík na základe žiadosti občanov a inštitúcií

Evidovanie obyvateľov na základe prihlásenia sa k trvalému alebo prechodnému pobytu

Podávanie správ a informácií príslušným inštitúciám, napr. súdom, exekútorom a pod.

Spracovávanie predpísaných výkazov a štatistických podkladov

Správa miestnych daní

Výber miestnych daní a správnych poplatkov a ich vyúčtovanie

Vedenie spisovej agendy obce a archivácia dokumentov obce

Príprava podkladov na vydanie rozhodnutí v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní a v iných konaniach v pôsobnosti príslušného stavebného úradu, napr. rozhodnutí k drobným stavbám, k vodovodným, plynovým a elektrickým prípojkám, k rozkopávkam a pod.

Príprava zasadnutí miestneho zastupiteľstva po organizačnej stránke, zhromažďovanie materiálov na rokovanie orgánov samosprávy, ich kompletizácia a doručovanie členom samosprávnych orgánov

Vyhotovovanie záznamov zo zasadnutí v písomnej forme, resp. formou uloženia na zvukovom zázname a ich archivácia

Zabezpečovanie centrálnej evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Organizačné zabezpečovanie úloh spojených s voľbami do Národnej rady SR, do orgánov samosprávy obcí, do orgánov samosprávneho kraja, s voľbami prezidenta, s voľbami do Európskeho parlamentu a referendom

Príprava podkladov pre priestupkové konanie v jednoduchých veciach, napr. pri zisťovaní, evidencia priestupkovej agendy.

Vykonávanie činností súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy na obec v oblasti ochrany prírody a krajiny (napr. pri vydávaní povolení na výrub drevín, pri vyznačovaní drevín určených na výrub a pod.)

Vedenie evidencie odpadu obce

Zabezpečovanie a organizovanie separovaného zberu využiteľných zložiek a odpadu

Spracovávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov z oblasti odpadového hospodárstva

Správa cintorína

Vedenie evidencie zosnulých

Vedenie evidencie hrobových miest, nájomných zmlúv na hrobové miesta, nájomcov hrobových miest a platieb za hrobové miesta

Aktualizácia digitálnej mapy hrobových miest a evidencie hrobových miest

Zverejňovanie zmlúv, faktúr, všeobecne záväzných nariadení a dokumentov obce na internetovej stránke obce,

Aktualizácia obsahu internetovej stránky

Príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení obce, smerníc a zásad

Príprava a aktualizácia Plán rozvoja obce a Komunitného plánu sociálnych služieb obce

Zabezpečenie plnenia Plán rozvoja obce a Komunitného plánu sociálnych služieb obce

Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov

Vypracovanie a vedenie dokumentácie civilnej ochrany obce.

Kontrola vykonávania inventarizácie zásob materiálu civilnej ochrany

Vypracovanie správ o vyhodnotení splnenia úloh na úseku civilnej ochrany

Účasť na činnosti krízového štábu obce, plnenie úloh pri mimoriadnych udalostiach a v krízových situáciách

Vedenie evidencie prostriedkov civilnej ochrany

Ďalšie úkony uložené starostom obce.

Rastislav Kusenda

Vodič

0948 913 070

Pavol Bulejko

Pracovník údržby

Pracovník údržby zabezpečuje:

 • Údržba verejnej zelene
 • Údržba chodníkov
 • Údržba objektov obce
 • Údržba cintorína
 • Ďalšie úkony uložené starostom obce

Janka Hodálová

Správca domu smútku v Bošáci

0902 541 796

Obsluha domu smútku zabezpečuje:

Správa a údržba domu smútku
Údržba priestoru pred objektom domu smútku
Organizačné zabezpečenie smútočných obradov

Zverejnené 5. júla 2020.
Upravené 13. januára 2021.