Organizačná štruktúra Obecného úradu

Organizačný poriadok Bošáca

Mgr. Daniel Juráček

starosta

starosta@bosaca.sk

Obecné zastupiteľstvo

PeaDr. Daniel Bradáč

zástupca starostu

OBECNÝ ÚRAD

Ing. Gabriela Trchalová

Referent ekonomicko – personálnych činností

ekonom@bosaca.sk 032/7781130

Referent ekonomicko – personálnych činností zabezpečuje:

 • Vykonávanie administratívnych a bežných obchodných záležitostí pri správe majetku
 • Zaraďovanie majetku do evidencie a jeho vyraďovanie
 • Kontrola vyraďovania hmotného majetku
 • Spolupráca na inventarizácii majetku
 • Vykonávanie inventarizácie a odpisov majetku vo vlastníctve a správe obce
 • Vedenie účtovníctva obce, vystavovanie faktúr, evidencia došlých faktúr, úhrady
 • Vedenie pokladne Obecného úradu
 • Vedenie personálnej agendy zamestnancov obce a pracujúcich na dohody
 • Rokovanie s externými organizáciami (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektoráty bezpečnosti práce a pod.) pri vybavovaní odborných a špecifických personálnych záležitostí
 • Mzdy a odvody so Sociálnej poisťovne,  zdravotnej poisťovne a daňový úrad
 • Vypracovanie mesačných a ročných výkazov do Sociálnej poisťovne,  zdravotných poisťovní a daňový úrad
 • Spracovávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov
 • Zverejňovanie zmlúv a faktúr na internete
 • Vedenie evidencie odpadu v  obci
 • Zabezpečovanie a organizovanie separovaného zberu využiteľných zložiek a odpadu
 • Spracovávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov z oblasti odpadového hospodárstva
 • Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov
 • Hospodárska korešpondencia
 • Evidencia zmlúv
 • Ďalšie úkony uložené starostom obce

Mgr. Zuzana Poláková

Referent vnútornej správy, matrika

matrika@bosaca.sk 032/7781129

Referent vnútornej správy, matrika zabezpečuje:

 • Vedenie matričných kníh a zbierok listín a zápisy do matričných kníh
 • Vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov
 • Prijímanie žiadostí o uzatvorenie manželstva
 • Organizácia a zabezpečovanie svadobných obradov a slávností a účasť na nich
 • Príprava a posudzovanie dokladov na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • Povolenie uzavretia manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste
 • Späťvzatie priezviska po rozvode manželstva
 • Spracovávanie a vydávanie výpisov z matrík na základe žiadosti občanov a inštitúcií
 • Evidovanie obyvateľov na základe prihlásenia sa k trvalému alebo prechodnému pobytu
 • Podávanie správ a informácií príslušným inštitúciám, napr. súdom, exekútorom a pod.
 • Spracovávanie predpísaných výkazov a štatistických podkladov
 • Správa miestnych daní
 • Výber miestnych daní a správnych poplatkov a ich vyúčtovanie
 • Vedenie spisovej agendy obce a archivácia dokumentov obce
 • Príprava podkladov na vydanie rozhodnutí v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní a v iných konaniach v pôsobnosti príslušného stavebného úradu, napr. rozhodnutí k drobným stavbám, k vodovodným, plynovým a elektrickým prípojkám, k rozkopávkam a pod.
 • Príprava zasadnutí miestneho zastupiteľstva po organizačnej stránke, zhromažďovanie materiálov na rokovanie orgánov samosprávy, ich kompletizácia a doručovanie členom samosprávnych orgánov
 • Vyhotovovanie záznamov zo zasadnutí v písomnej forme, resp. formou uloženia na zvukovom zázname a ich archivácia
 • Zabezpečovanie centrálnej evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Organizačné zabezpečovanie úloh spojených s voľbami do Národnej rady SR, do orgánov samosprávy obcí, do orgánov samosprávneho kraja, s voľbami prezidenta, s voľbami do Európskeho parlamentu a referendom
 • Príprava podkladov pre priestupkové konanie v jednoduchých veciach, napr. pri zisťovaní, evidencia priestupkovej agendy.
 • Vykonávanie činností súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy na obec v oblasti ochrany prírody a krajiny (napr. pri vydávaní povolení na výrub drevín, pri vyznačovaní drevín určených na výrub a pod.)
 • Vedenie evidencie odpadu obce
 • Zabezpečovanie a organizovanie separovaného zberu využiteľných zložiek a odpadu
 • Spracovávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov z oblasti odpadového hospodárstva
 • Správa cintorína
 • Vedenie evidencie zosnulých
 • Vedenie evidencie hrobových miest, nájomných zmlúv na hrobové miesta, nájomcov hrobových miest a platieb za hrobové miesta
 • Aktualizácia digitálnej mapy hrobových miest a evidencie hrobových miest
 • Zverejňovanie zmlúv, faktúr, všeobecne záväzných nariadení a dokumentov obce na internetovej stránke obce
 • Aktualizácia obsahu internetovej stránky
 • Príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení obce, smerníc a zásad
 • Príprava a aktualizácia Plán rozvoja obce a Komunitného plánu sociálnych služieb obce
 • Zabezpečenie plnenia Plán rozvoja obce a Komunitného plánu sociálnych služieb obce
 • Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov
 • Vypracovanie a vedenie dokumentácie civilnej ochrany obce
 • Kontrola vykonávania inventarizácie zásob materiálu civilnej ochrany
 • Vypracovanie správ o vyhodnotení splnenia úloh na úseku civilnej ochrany
 • Účasť na činnosti krízového štábu obce, plnenie úloh pri mimoriadnych udalostiach a v krízových situáciách
 • Vedenie evidencie prostriedkov civilnej ochrany
 • Ďalšie úkony uložené starostom obce

Pavol Bulejko

Pracovník údržby

Pracovník údržby zabezpečuje:

 • Údržba verejnej zelene
 • Údržba chodníkov
 • Údržba objektov obce
 • Údržba cintorína
 • Ďalšie úkony uložené starostom obce

Janka Hodálová

Správca domu smútku v Bošáci

0902 541 796

Obsluha domu smútku zabezpečuje:

 • Správa a údržba domu smútku
 • Údržba priestoru pred objektom domu smútku
 • Organizačné zabezpečenie smútočných obradov

Zverejnené 5. júla 2020.
Upravené 17. augusta 2021.