Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bošáca

Zverejnené
22. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2021 − 7. decembra 2021
Kategória

Prílohy