Návrh VZN o určení spádovej MŠ pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Bošáca

Zverejnené
22. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2021 − 7. decembra 2021
Kategória

Prílohy