Preskočiť na obsah

Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Výstavba kompostárne v Bošáci

Zverejnené 12.3.2021.

Kategória

Milí spoluobčania,
radi by sme vás informovali, že dňa 22.02.2021 bola obci Bošáca schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom Výstavba kompostárne v Bošáci.

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 941 969,46 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 49 577,34 €

Cieľ projektu: Projekt Výstavba kompostárne v Bošáci je zameraný na zhodnocovanie BRKO z územia obce Bošáca a z území: Trenčianske Bohuslavice, Haluzice, Zemianske Podhradie, Nová Bošáca, Dolné Srnie a Moravské Lieskové.

V dôsledku pomoci poskytovanej podľa tejto schémy obec Bošáca očakáva vytvorenie prostredia priaznivého pre zvýšenie podielu zhodnocovaných komunálnych odpadov a tým zníženie množstva komunálnych odpadov zneškodňovaných skládkovaním.

Environmentálny prínos projektu:
Očakávame, že realizácia projektu bude mať významný pozitívny prínos pre životné prostredie v našej obci a obciach v záujmovej oblasti.

Projekt bude financovaný prostredníctvom programu:
Operačný program Kvalita životného prostredia

EPSON MFP image

Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku: