Preskočiť na obsah

Schválenie NFP pre projekt Spracovanie energetických auditov.

Zverejnené 11.3.2021.

Kategória

Milí spoluobčania,
radi by sme vás informovali, že dňa 02.02.2021 bola schválená dotácia a 11.3.2021. podpísaná zmluva o NFP pre projekt s názvom Spracovanie energetických auditov, s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 12 606,50 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 13 270 EUR.

Cieľom projektu je spracovanie energetického auditu pre súbor verejných budov v obci Bošáca:
1. Materskú školu
2. Základnú školu
3. Dom smútku
4. Kultúrny dom Bošáca
5. Obecný úrad

Hlavnou aktivitou je spracovanie energetického auditu (,,EA“) pre súbor verejných budov, ktoré sú potrebné pre podrobné preskúmanie profilu spotreby energie budov, výsledkom čoho budú písomné správy z energetického auditu. Tieto údaje obec Bošáca následne plánuje využiť pri realizácií ďalších projektoch podporovaných, resp. financovaných z cudzích zdrojov – EU, dotácie, ale i nepodporovaných – financovaných z vlastných zdrojov.

Hlavným cieľom je spracovanie energetického auditu a zapojiť tak obec do využívania energetických opatrení zameraných na: úsporu energie, zlepšenie ener. hospodárnosti budov, využívať energeticky efektívnejšie technológie vo verejných budovách, zlepšovať tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií, možnosť využitia nízko potenciálnej energie prostredia (tepelné čerpadlá), zateplenie budov, výmena/zateplenie striech, čo by prispelo k minimalizovaniu vynaložených nákladov na vykurovanie budov.
Obec Bošáca sa touto cestou zároveň snaží o zníženie negatívnych vplyvov energetiky na životné prostredie (zníženie ekologických dopadov z výroby tepla, zníženie emisií).

Projekt bol zrealizovaný 11/2022.