Preskočiť na obsah

KOMPOSTÁREŇ V BOŠÁCI OD 1.7.2024 SPUSTENÁ

Zverejnené 3.7.2024.

Obecný úrad v Bošáci informuje občanov, že od pondelka 1.7. 2024 dochádza k spusteniu novej KOMPOSTÁRNE v BOŠÁCI do prevádzky. Otváracie hodiny KOMPOSTÁRNE:

  • Streda:  od 14.00 do 18.00 hod.
  • Sobota:  od  8.00 do 12.00 hod.

Kompostáreň je situovaná priamo vedľa existujúceho areálu zberného dvora, je prístupná cez zberný dvor a ich prevádzky spolu súvisia.  Kompostáreň slúži na spracovanie kompostovacieho materiálu (biologicky rozložiteľného odpadu) od obyvateľov Bošáce a okolitých obcí. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad zo záhrad a parkov. Zber kuchynského odpadu od obyvateľov obce je zabezpečený podľa kalendára zberu odpadu.

Odpad zo záhrad, konáre, štiepku, pokosenú trávu je možné do kompostárne odovzdať v čase otváracích hodín. Všetky druhy odpadu patriace do kompostárne, môžu okrem občanov Bošáce odovzdať aj občania obcí Bošáckej doliny, občania Dolného Srnia a Moravského Lieskového a to bezplatne. Po kontrole a zvážení pracovníkom kompostárne,  bude dovezený odpad zo záhrad zaevidovaný do denníka a použitý na kompostovanie. Biologický rozložiteľný odpad nesmie obsahovať PLASTY, takýto nebude prevzatý, pretože sa nedá kompostovať.

Hlavným účelom KOMPOSTÁRNE je zvýšenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a možnosť poskytnúť občanom jednoduché nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi formou prijateľnou pre životné prostredie. Pri uvedenom spôsobe nakladania s odpadom ide o materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Takéto nakladanie je v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý uprednostňuje zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním.

Zapojte sa do kompostovania a pomôžte našej obci!

Prečo kompostovať?

  • Redukcia odpadu: Znížte množstvo odpadu na skládkach a pomôžte chrániť životné prostredie.
  • Kvalitná pôda: Získajte bohatý kompost pre vašu záhradu plný živín.
  • Úspora peňazí: Menej odpadu znamená nižšie náklady na odpadové hospodárstvo.

Využitie kompostu: 

Výsledným procesom kompostovania je organické hnojivo, ktoré vzniká kompostovaním biologického odpadu. Takéto hnojivo je najvhodnejším hnojivom pre pestovanie rastlín. Pomocou neho vrátime späť do pôdy organické látky a živiny, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné pestovanie rastlín. Kompost  obohacuje pôdu o živiny, udržiava vlhkosť, chráni pôdu pred okysličením a zlepšuje zakorenenosť rastlín.